NIEUW! Choix de la langue | Taalkeuze | Language choice | Nederlands | English | Frans
Home HOOP
 
PROJECT Contact
 
 

 
 
 
Jesaja Hoofstuk 40:31 - bekijk hier het filmpje

In deze moeilijke tijden laat God (indien men wil) ook al lijkt het erop, de mens persoonlijk niet in de steek. Algemeen gezien heeft de maatschappij zich afgekeerd van Gods normen en waarden. Er is de laatste tientallen jaren een grote geloofsafval ontstaan, vaak als een reactie op misbruik van Gods naam en liefde door bepaalde diensten.
 
Ook de drang naar het materialisme speelde een belangrijke rol in de hierboven vermelde gevolgen. Dit verkeerd gebruik van betreffende diensten heeft er o.a. voor gezorgd dat het beeld en de eer van God vaak belachelijk en/of als achterlijk in de maatschappij werd beschouwd. Men heeft met andere woorden het kind met het badwater weggeworpen. Het kind is dan wel te verstaan Jezus Christus (Jezus Christus was vroeger als een kind geboren maar nu is hij verrezen als De Heer). De grote geloofsafval leidde ook tot een moreel verval, waaronder een gebrek aan onderwerping en respect voor het gezag. Onder de noemer ďprogressiefĒ heeft men degressieve waarden voor de maatschappij naar voren gebracht. Dit huidig systeem bepaalt zelf de maatstaf voor de samenleving en probeert de mensen in slaap te wiegen met o.a. brood en spelen. Men heeft God uit de maatschappij gebannen en de mens bepaalt zelf de morele maatstaf. Deze hoogmoedige houding leidt tot een val, zoals men ook kan zeggen komt voor de val het verval.
 
God, die perfect rechtvaardig is, kan de persoonlijke noch maatschappelijke zonde door de vingers zien en bepaalt de tijd wanneer hij zijn beschermende hand op Zijn tijd en manier wegneemt van de maatschappij. Er heerst al duizenden jaren een geestelijke strijd tussen God en Satan. Satan, de veroorzaker van het kwaad, verkrijgt in bepaalde situaties toelating om iets kwaads te bewerkstelligen, vaak in samenstelling met mensen die onder zijn heerschappij leven. De duivel speelt dus een smerige rol en klaagt met zijn leugens de mensen aan tegen God. Leugens zoals ďGod en de duivel bestaan nietĒ worden veel gebruikt om de mensheid te misleiden. God bepaalt wanneer de heerschappij van de Satan wordt veranderd en dit zal gebeuren tijdens het Duizendjarig Vrederijk. Ook al lijdt de maatschappij nu onder deze omstandigheden heel erg, toch is er hoop.
 
Een mens kan een aantal dagen zonder water en nog langer zonder voedsel, maar in principe geen seconde zonder hoop. Hoop op wat? Hoop op een beter en rechtvaardiger bestaan in de hemel en misschien hier ook op aarde. De rampen die we nu meemaken, zijn de tekenen van de eindtijd, die allang geleden zijn voorspeld door de profeten uit de Bijbel waaronder ook Jezus Christus, de Zoon van God, deze tekenen hebben o.a. te maken met Jezus wederkomst. Als er een eindtijd is, dan is er ook een begintijd, of beter een einde met verschrikkingen dan een verschrikking zonder einde.
 
Jezus wederkomst omvat een Vrederijk op aarde, waarin vrede, gerechtigheid en geluk wordt gekenmerkt. God is ook liefde en dat heeft hij bewezen door Jezus Christus vrijwillig te laten offeren voor onze persoonlijke zonde. De Bijbel zegt dat niemand grotere liefde heeft dan hij die zichzelf geeft voor een ander. God nodigt u uit om tot Hem te komen. Wat doet u ermee?
 
De dag van DE HEER
 
De dag van de Heer speelt zich af in een periode voor Jezus' wederkomst, die ook de grote verdrukking wordt genoemd. De letterlijke dag dat Jezus wederkomt, zowel als de korte periode ervoor kan dus aanzien worden als de dag van de Heer. Het is dus een korte periode van zeer veel problemen in de eindtijd van dit wereldsysteem. Tijdens deze periode vindt ook de val van Babylon plaats.
De val van Babylon is de benaming van de val van het wereldsysteem dat zijn vertrouwen heeft gesteld op zichzelf en geen rekening heeft gehouden met Gods normen, wetten en liefde. Dit wereldsysteem heeft zich gefundeerd op: hoogmoed, overmoed, toverij, hoererij, echtbreuk enz. (Openbaring 18:7-8) Bericht aan iedereen die een goede relatie heeft met God.
 
De duisternis waarover een aantal profeten spreken, is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een kernoorlog.
 
 
 

JoŽl 2:2
Dit is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken
 
 
JoŽl 1:15-17
O angstwekkende dag! Nabij is de dag van de Heer, de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende! Is het voedsel niet voor onze ogen vernietigd? Is de vreugdezang niet verstomd in de tempel van onze God? Het zaad rust vergeefs in de verdroogde aarde, de voorraden zijn verwoest, de graanschuren zijn vernield: verloren is het graan.
Jesaja 2:12
Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots, tegen ieder die zich verheven acht - ze worden vernederd
Jesaja 24:1-4
De Heer verwoest de aarde en slaat haar kaal, hij onderricht haar en verstrooit haar bewoners.
Priester en volk treft hetzelfde lot, meester en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, wie te leen krijgt en wie te leen geeft, schuldenaar en schuldeiser. De aarde wordt geheel verwoest en volkomen leeggeplunderd - want de Heer heeft aldus gesproken. De aarde treurt en verwelkt, de wereld verwelkt en kwijnt weg.
Maleachi 3:19
Die dag zal zeker komen, brandend als een oven.
Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid - zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar van jullie die ontzag voor Mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.
Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
 
Er wordt ook veel gesproken in de Bijbel van de strijd om IsraŽl tijdens de dag van de Heer:
 
Zacharia 14:1-4
Zie, er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld.
Ik zal alle volken samenbrengen - zegt de Heer - om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer.
Zacharia 14:12
De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heer worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond.
 
 
Iran! ook Turkije,enz..?
 
  
1Tessalonicenzen5
Ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren,want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is,worden ze plotseling getroffen door de ondergang,zoals een zwangere vrouw door barensweeŽn.
 
Het Duizendjarig Vrederijk: Jezus Christus regeert! 100% zekerheid
 
Het Duizendjarig Vrederijk volgt op de grote verdrukking of m.a.w. de dag van de Heer. Dit Rijk vindt plaats vanaf Jezus' wederkomst en wordt o.a. gekenmerkt door echte vrede en rechtvaardigheid. Satan en zijn demonen worden gedurende deze periode opgesloten, zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden om kwaad te stichten. De wereldbevolking zal drastisch verminderd zijn bij de aanvang van het Duizendjarig Vrederijk

Jesaja 2:4
Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.
Jesaja 11:9
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel Mijn Heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Jesaja 32:1-7
Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht, zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land. Ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig, de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht, de tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot. Dan wordt de dwaas niet meer edel genoemd, een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas spreekt dwaas en zijn hart brengt slechtheid voort. Hij handelt goddeloos en hij lastert de Heer, wie honger lijdt laat hij onverzadigd, de dorstige geeft hij niets te drinken. Een bedrieger kiest valse middelen, hij beraamt snode plannen en tracht, door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten, en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit.
De Bijbel spreekt o.a. ook van het herstel van IsraŽl
 
JoŽl 2:18-20
Dan zal de Heer het opnemen voor Zijn land en zich ontfermen over zijn volk. De Heer geeft zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien
van koren, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken.
Jesaja 4:2

Op die dag zal de Heer het land tot bloei brengen,het zal als een kostbaar sieraad zijn.De rijke vrucht van het land zal elke IsraeliŽt die ontkomen is met trots vervullen.

 
 
 
 
Habakuk 2:14
 

 
 
Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de Heer zijn.
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Proximedia