NIEUW! Choix de la langue | Taalkeuze | Language choice | Nederlands | English | Frans
Home HOOP
 
PROJECT Contact

 

 
Liefde of straf van God
 
De maatschappij heeft twee keuzes:

1. De mens bepaalt zelf uit hoogmoed de normen en waarden van de samenleving
2. De maatschappij vernedert zich voor God en onderwerpt zich aan Zijn maatstaven en vrede 
 • Gods oordelen zijn gericht op een goddeloze maatschappij met een goddeloze regering wanneer Zijn geduld op is.
 • God heeft ons o.a. de tien geboden gegeven als richtlijn voor een hoopvolle maatschappij.
 • We zien nu al tientallen jaren massale overtredingen van Gods geboden in de maatschappij.
Als voorbeelden nemen we twee geboden:

Gij zult niet doden.
 
Bloedschuld
 • Er zijn nu massale overtredingen van dit gebod door o.a. massale abortussen.
 
Het zevende gebod is: Gij zult niet echtbreken.
 
 
Er gebeuren tegenwoordig veel echtscheidingen.

Hebzucht is de bron van alle kwaad.         Steun deze mensen!


 
 1. Een snelle toename van het aantal echtscheidingen en gebroken gezinnen.
 2. Een ongebreidelde en verlagende genotzucht van hoog tot laag.
 3. Een verhoogde vraag naar moreel ontoelaatbare amusementsgelegenheden.
 4. Toevloed van Oosterse religies en verlies van besef van het belang van een stevig-gefundeerde godsdienst.
 5. De kern van de val van een rijk is dus het egoïsme,dit uit zich ook door een gebrek aan barmhartigheid voor de zwakkere van de maatschappij.
 6. Veel meer uitgaven dan inkomsten door de overheid.
 
Gods geboden overtreden is niet enkel een uitwendige zaak maar ook een inwendige zaak van het hart.
 
De uitwendige zaak heeft als betekenis dat de daad vanuit het hart naar buiten komt.
De inwendige betekenis is een daad die niet tot een uitwendige handeling komt, maar wel zonde is.
 
Vergelijking van de Islam en het persoonlijk geloof in Jezus Christus:
 
 • Dienen van één god. (Allah)
 • De oorsprong van deze god ligt in het veelgodendom.
 • Door religieuze en eigen daden hopen gerechtvaardigd te zijn voor hun god.
 • Jezus Christus is een profeet,maar Mohammed is de grootste profeet. (Mahdi)
 • Hun god heeft geen zoon.
 • Weerwraak nemen vaak door eigen daden.
 • Vrouw is niet gelijkwaardig aan de man (Soera 2:282)
 • Het zwaard staat symbool voor fysieke oorlogsvoering(indien nodig) (Soera 8:39)
 • Enz ...
Het persoonlijk geloof in Jezus Christus!
 • Dienen van één God.
 • De oorsprong van de godsdienst is afkomstig van de tijd van Abraham.
 • Door het geloof in Jezus Christus offer voor onze zonde worden wij met volle zekerheid gerechtvaardigd.
 • Geen eigen daden kunnen ons rechtvaardigen voor onze eeuwige behoudenis.
 • Jezus Christus is de profeet en Zoon van God,Hij is dus ook de enige weg.
 • Christenen moeten geen weerwraak nemen in eigen kracht ,maar de rechtvaardige vergelding overlaten aan God.
 • De vrouw is gelijkwaardig aan de man,ook op seksueel vlak.
 • Het zwaard staat symbool voor de geestelijke oorlogsvoering tegen de demonische machten.(niet tegen mensen van vlees en bloed) (Efeziërs 6:11)
 • Enz ...
Ook de christenheid heeft haar 'heilige' oorlogen gekend. Moslims e.a. wijzen hierbij graag op de kruistochten. Inderdaad vormen de kruistochten een schandvlek op de geschiedenis van de christenheid, maar vergeet niet dat misschien anders Europa onder islamitisch bewind was gekomen. Het grote verschil met de islam is echter dat noch het Evangelie, noch het voorbeeld van Jezus Christus de heilige oorlog leert, terwijl de Koran en het voorbeeld van Mohammed dat wel doen.
 
 
Het zwaard: dit staat symbool voor strijd of m.a.w. oorlog. Deze fysieke en geestelijke strijd kan een verdrijving van het eigen volk in de hand werken.
De opkomst van de Islam in Europa heeft een aantal oorzaken:-Onverschilligheid en moreel verval van het eigen volk (zie website:www.por-no.be)-Zelfdoding van het eigen volk door massale zelfmoorden en voornamelijk abortussen.-Massale afvalligheid van het christendom en toevoeging van andere afgodische (demonische) religies.Enz..
 
 
De pest: het uitbreken van epidemieën vaak veroorzaakt door een gebrek aan hygiëne vaak als gevolg van natuurrampen, oorlogen, enz.
De honger: kan o.a. ontstaan zijn door het instorten van het economische systeem.
  
Het persoonlijk oordeel kan zijn: de hel
De grootste teleurstelling
van de mensheid zonder God!
 
 
De vernedering voor God
 
De vernedering voor God neemt de vernedering van God weg.
Een vastenperiode is dus de liefde te betonen aan God en de naaste door tijd vrij te maken om Zijn wil en doel te zoeken voor ons leven en de naaste
(maatschappij).
 
 1. Erkennen van persoonlijke zonde, misschien ook bepaalde zonde uit onwetendheid. Eén van deze zonden zou kunnen zijn rebellie: het bewust afwijzen van Gods liefde. ( Ezechiël 12:1-2 )
 2. Voor maatschappelijke zonde vergiffenis vragen aan God.
  De maatschappij heeft algemeen gezien onrechtvaardig gehandeld en geleefd door Gods geboden massaal te overtreden.
  Men heeft dus andere goden gediend. Een
  afgod is iets of iemand die de plaats van God inneemt of ertussen staat.
Opwekking kan alleen door God en Zijn schepselen komen.
 

 

Gods tien geboden als maatstaf voor de maatschappij.
 
 
 
De tien geboden (samenvatting)
 
1. Vereer naast Mij geen andere goden;
2. Maak geen godenbeelden, kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet;
3. Misbruik de naam van de Heer, Uw God, niet;
4. Houd de sabbat in ere, het is een Heilige dag;
5. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder;
6. Pleeg geen moord;
7. Pleeg geen overspel;
8. Steel niet;
9. Leg over een ander geen vals getuigenis af;
10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, of wat hem ook maar toebehoort.
 
 
Naamsverandering voor Europa
De naam van Europa is de naam van een vrouw die verkracht werd door een stier.
Verandering van afgodische namen van de weekdagen.

 

Beleggingstaks

Belasting op aandelen en beurswinst.

 

Bedrijfsruimten

Veel sneller vrijmaken van de ruimten.

 

Ontwikkelingssamenwerking

Arme landen die te corrupt zijn, onder extra diplomatieke druk zetten.

De strijdende partijen van arme landen die in oorlog zijn, dichter bij elkaar brengen voor diplomatiek overleg.

Snellere en kordatere interventie van vredestroepen.

De steun aan ontwikkelingsprojecten moet, na een periode, rechtstreeks nog meer zichtbaar zijn naar de gevende landen (ook individuele personen, via de media, zoals hiervoor gespecialiseerde tv-programma's, internet, enz.).

 

Invoering van taks op porno, geweld, horror en het paranormale

Deze invoering gebeurt onder toezicht van een onafhankelijke keuringscommissie, die de graad bepaalt.

Een bepaalde norm wordt bepaald en alles wat deze overschrijdt wordt extra belast.

Deze belasting wordt rechtstreeks en zonder discussie ingevoerd voor alle reclame die te maken heeft met porno (bijvoorbeeld: reclameadvertenties van escortbureaus, sekslijnen enz. alsook de handelende activiteiten).

Dit geldt ook voor alle activiteiten in de paranormale wereld.

De opbrengst van deze belastingen gaat naar de zwakkere en hulpbehoevende mensen in de samenleving, zoals zieken, ouderen, wezen, enz.

 

Belastingsverlaging

Sociale lasten naar omlaag, ook voor de zelfstandigen.

Zelfstandigen die in een ‘officieel' beroep zitten, krijgen een algemene belastingsvermindering, evenals verzekering.

 

Ondersteuning huwelijk en gezin

Bemoedigen van het huwelijk door reclamecampagnes die niet gericht zijn op overspel en verleiding, maar op doorzettingsvermogen.

Gratis huwelijkscursussen en begeleiding van huwelijken, met ondersteuning van centra die hiervoor bevoegd zijn.

Eénverdienersgezinnen met een laag inkomen extra financieel ondersteunen, door de thuisblijvende partner maandelijks een extra budget te geven.

Thuiswerk stimuleren, zodat men beter kan instaan voor de opvoeding van de kinderen.

Geboortepremie verhogen.

 

Alcohol

Alcohol boven mate is ongezond en meestal ook gevaarlijk, zeker voor de verkeersveiligheid, maar soms ook sociaal (caféruzies, enz.)

Invoering van een extra taks op alcohol, door een verplichte verhoging van de verkoopprijs van alcoholische dranken (bij meer verbruik) in de horecasector en andere uitgaansgelegenheden.

Deze taks moet vooral ten goede komen van de gezondheidszorg.

 

Zelfstandige ondernemingen
Verplichte voorlichting en onderzoek van de slaagkansen van een zaak in het betreffende gebied, zoals

minstens drie maanden bedenktijd en voorbereiding, alvorens definitieve goedkeuring van een nieuwe zaak.

Voldoende parking.

Mogelijkheid tot privéruimte.

 

Weduwen en weduwnaars

Behoud van pensioen bij hertrouwen van weduwen en weduwnaars.

Organiseren van evenementen, speciaal voor weduwen en weduwnaars, om o.a. sociaal contact te stimuleren.

 

Ziekteverzekering

Minder ziektekosten door Goddelijke genezing.

Betere aanpak van ziektekostenmisbruik.

Zwaar langdurig zieke mensen met veel kosten krijgen, naargelang hun sociale status, meer terugbetaling.

Ogentest verplicht voor mensen boven de 55 jaar: om de 5 jaar voor iedereen.

Gedeeltelijke terugbetaling van brilglazen of contactlenzen om de 5 jaar, mits voorlegging van officiële factuur.

Reservebril verplicht voor alle bril- en/of contactlensdragers die met een voertuig rijden.

Nog betere preventie (o.a. via reclamecampagnes) tegen ongezonde leefgewoontes en –gebruik.

 

Armoedebestrijding

Een nog betere doorlichting en aanpak van de oorzaken van armoede van de betreffende personen.

Kinderen uit arme gezinnen stimuleren voor ambitie, door betere begeleiding, opvang, enz.

 

Autoverkeer

Gebruik elektrische auto's stimuleren, door ze btw- en taksvrij te maken.

Dieselauto's met een cilinderinhoud van meer dan 2000 cc extra belasten.

Transport via scheepvaart extra stimuleren.

 

Gelijkwaardigheid van man en vrouw

Vrouwen die hetzelfde werk doen als een man, moeten hetzelfde loon krijgen.

 

Adoptie

Adoptie van binnenlandse kinderen bevorderen, door o.a. zeer lage financiële bijdrage bij adoptie.

 

 

Weeshuizen

Uitbouw van grotere en modernere weeshuizen.

Extra personeel indien nodig.

 

Verkeersveiligheid

Snelheidscontroles.

Verbod op bekendmaking in de media van de plaatsen van flitscontroles.

5 km/u tolerantie op alle gebieden in bebouwde kom.

10 km/u tolerantie op alle autosnelwegen.

Meer drugs- en alcoholcontroles door een betere infrastructuur.

 

Vreemdelingenbeleid

Betere en snellere herscholing van genaturaliseerde buitenlanders.

Buitenlandse vrouwen die in de prostitutie willen werken, krijgen geen verblijfsvergunning (tenzij verandering van beroep).

Veel strengere controles op vrouwenhandel.

Vreemdelingen, die hier werk aanvaarden en minstens 5 jaar uitoefenen, kunnen worden genaturaliseerd.
 
 
 
 
 

 

Milieu

Meer aanplanting van bomen ( tienduizenden per jaar ).

Meer promoten van zonne-energie.

 

Leugenboetes

Iemand vals beschuldigen via de media, moet snel berecht worden.

 

Kinderbescherming

Gratis filter op internet promoten.

Ouders meer sensibiliseren.

 

Justitie

Geen uitstel meer bij procedurefouten.

Gevangenissen bijbouwen om overbezetting tegen te gaan.

Meer gerichte investering van boetes, die o.a. kunnen gebruikt worden voor het bouwen van gevangenissen.

 

Minder voedselverspilling

 

Ouderenzorg

Goedkoper maken van rusthuizen.

Ouderenzorg (thuis) meer promoten.

 

Criminaliteit

Oplichting: strengere straffen voor oplichting.

Corruptie: strengere straffen voor politieke corruptie.

Drugs: strengere straffen voor drugsbazen en drugssmokkelaars.

Meer drugscontroles op luchthavens, in discotheken, enz.

Meer personeel en meer drugshonden.

Meer infiltratie in drugsmilieu.

Meer drugspreventie door reclamecampagnes en voordrachten.

 

Abortus

Seks op jonge leeftijd en buiten het huwelijk ontmoedigen.

Meer opvangcentra voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

Geboortepremie verhogen.

Abortus afschaffen tenzij zeer uitzonderlijke gevallen, (wanneer het leven van de moeder in gevaar is, enz.)

 

Euthanasie

Betere begeleiding van het omgaan met lijden.

Euthanasie afschaffen.

Personen mogen geen andere mensen betrekken in hun zelfgekozen dood.

 

 

Bescherming van werkgelegenheid

Bedrijven die veel winst maken, kunnen in Europa niet zo snel meer mensen ontslaan.
  
Naamsverandering van de nationale voetbalploeg
 
Opheffing van het homohuwelijk:
Het homohuwelijk is een verzinsel van een goddeloze regering(en).  
 
Enzoverder  
 
 
Webdesign Proximedia